Algemene wedstrijdreglement

Tenzij anders vermeld bij een wedstrijd, zijn dit de algemene wedstrijdregels. Om een prijs te kunnen winnen, moet iedere deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Momenteel woonachtig zijn in een van de volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Polen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland, met een geldig postadres.
  • 18 jaar of ouder zijn.
  • Aangeven geen werknemer te zijn van Cross Roast of van een aan deze actie gerelateerd partners/sponsors, of geen naast familielid* te zijn van een dergelijke persoon.

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct registreren via het aangewezen Google-formulier voor de betreffende wedstrijd met een e-mailadres, naam, voornaam, adres (domicilie) en telefoonnummer. Per correct e-mailadres en domicilieadres kan slechts eenmaal worden deelgenomen. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten van de wedstrijd. Per postadres wordt slechts 1 deelnameformulier aanvaard. De organisatoren behouden zich het recht voor om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd.

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, ongeacht de reden van vertraging. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke gevallen. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Gelijkspel:

In het geval van een gelijkspel bij een wedstrijd, behouden de organisatoren zich het recht voor om willekeurig een winnaar te selecteren door middel van PickerWheel.com uit de deelnemers die het gelijkspel hebben bereikt. Er zal geen correspondentie worden gevoerd betreffende de selectie van de winnaar in geval van een gelijkspel.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme, het resultaat van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

De prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen contant geld. Bij overhandiging van de prijs moet de winnaar zijn identiteit en domicilie kunnen rechtvaardigen. Als deze gegevens niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is inclusief BTW.

Als een prijs wordt verzonden, kan Cross Roast niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

*Aanvullende bepalingen voor familieleden:

Voor de definitie van “naast familielid” worden de volgende familiebanden in aanmerking genomen: echtgenoot (echtgenote), voormalig echtgenoot (voormalige echtgenote), partner in een feitelijke relatie, kind (zowel biologisch als door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, oom, tante, neef, nicht, broer, zus, stiefbroer, stiefzus, of volle neef of nicht.